หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่จันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 28 ส.ค. 2557


 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบร [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงา [ 14 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 96 
อบต.โป่งแดง ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ทต.แม่ระมาด สรุปข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ระมาด ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ระมาด สรุปข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ระมาด ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.รวมไทยพัฒนา โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว Green Day ต [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยปูผิวทาง [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเม [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.พบพระ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 12 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 12 จัดโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและป [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านนายบร [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่กาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดสามท่าใหม่ หมู่ที่ 8 จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำรึม โครงการสานพลังครอบครัวไทย ใส่ใจผู้สูงวัย จังหวัดตาก ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำรึม โครงการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบคร [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าสายลวด ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา \"พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” (มีผลกระทบตั้งแต่วัน [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
   
 

 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2809 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว2810  [ 14 ก.ย. 2563 ]
ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
   
 
     
 
บึงลากะโต
หมู่บ้านฤาษีบ้านเลตองคุ
 
 

 
 
ขอทราบชื่อหมู่บ้าน (10 มี.ค. 2563)    อ่าน 66  ตอบ 2  
แผนที่แบ่งเขตหมู่บ้าน (22 ต.ค. 2562)    อ่าน 533  ตอบ 2  
   
 

 
ซักซ้อมการนำส่งเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 82 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินรายได้แผ่นดิน [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 85 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฏาคม 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
แจ้งผลการประเมินราชการครูฯ [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 63 
การคัดเลือกผู้แทนประธานสภาเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตากแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์สํารวจจํานวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สําหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 239 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 115 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563\" [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 63 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล [ 14 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 64 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 55 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 14 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 134 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แผนพัฒนาภาค  [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 201 
ด่วนที่สุด การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 162 
ด่วนที่สุด ขอรับฟังคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการ\"การศึกษาแนวทางและกลไกการพิจารณาอนุยาติการประกอบพิจการตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขฯ\"\" [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 125 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 148 
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 138 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 106 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 108 
   
จานกาบหมาก

 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 082-226-6366