หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
ตอบแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว205 3 ก.พ. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/1541-1602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.พ. 2564
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กศ. มท 0816.5/1607,1608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.พ. 2564
การฝึกอบรม (การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) กสว. มท 0820.2/ว207 [เอกสารแนบ] 2 ก.พ. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว208 2 ก.พ. 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด กพส. มท 0810.4/ว190 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.พ. 2564
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในระบบศูนย์ข้อมูล เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว206 [ขั้นตอนและวิธีการ] [แบบสรุปรายงาน] 2 ก.พ. 2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.7/ว2001 2 ก.พ. 2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.7/ว2000 2 ก.พ. 2564
แจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic) ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.7/ว1999 2 ก.พ. 2564
เร่งรัดจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2564
แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว198 1 ก.พ. 2564
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว203 1 ก.พ. 2564
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2564
การชี้แจงกณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว197 1 ก.พ. 2564
การคัดเลือกทูตเยาวชน Young Ambassador และคณะทำงานเครือข่ายครูผู้ประสานงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว194 1 ก.พ. 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว187 1 ก.พ. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/1468-1471 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเราชนะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2564
แจ้งขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ในการปฏิบัติงานในการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว173 29 ม.ค. 2564
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 988
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 061-289-1696