หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
รับสมัครบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ระยะที่ 1 3 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว2167)(สำหรับ อปท.) 29 ธ.ค. 2549
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต เดือนธันวาคม 2549 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว2158) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 28 ธ.ค. 2549
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึง อปท.)(มท 0802.4/ว2154) 27 ธ.ค. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว2153) 27 ธ.ค. 2549
แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2148) 26 ธ.ค. 2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 571/2549 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานและติดตามการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประเภทผู้ประกอบการรายย่อย 25 ธ.ค. 2549
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว2145) 25 ธ.ค. 2549
โครงการ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว349) 25 ธ.ค. 2549
การเตรียมการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ธ.ค. 2549
แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุความไม่ สงบ (วิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4452) 21 ธ.ค. 2549
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (มท 0801.3/ว615) 20 ธ.ค. 2549
ราย ชื่อข้าราชการ พนักงาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2549 (5 ธันวาคม 2549) ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ตอนที่ 23 ข วันที่ 18 ธันวาคม 2549 20 ธ.ค. 2549
การประชุมชี้แจงนโยบายและพิจารณายุทธศาสตร์ของ สถ. (มท 0810.2/ว132) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ธ.ค. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ (มท 0803/ว2090) 20 ธ.ค. 2549
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว2089) 20 ธ.ค. 2549
แต่ง ตั้งผู้ประสานและตรวจสอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธาที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/64492) 19 ธ.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (ปริญญาโท) [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ฯ] 19 ธ.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (ปริญญาตรี) [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 1)] [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 2)] 19 ธ.ค. 2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 1 19 ธ.ค. 2549
<< หน้าแรก...     976      977      978      979     (980)     981      982      983      984     ....หน้าสุดท้าย >> 988
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 061-289-1696