หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
น้ำตกทีลอซู สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ
พื้นที่ตำบลแม่จันอุดมไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิด
ผ้าทอกะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่จัน
เทศบาลตำบลแม่จัน
1
2
3
 
 
 
 

การก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุง รักษาเส้นทางคมนาคม รางระบายน้ำ และไฟฟ้าสาธารณะ
   
จัดให้มี และพัฒนาแหล่งน้ำ
 
 
 

สนับสนุน ด้านจัดการการศึกษา
   
การส่งเสริมและให้การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมด้านนันทนาการ
   
การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและดำเนินการแก้ไข ปัญหายาเสพติด
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน
   
การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามศักยภาพของท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิฐพอเพียง
 
 
 

การพัฒนาส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการจัดระเบียบและความสงบ เรียบร้อยใน ชุมชน
   
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
 
 

การพัฒนาจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมและรณรงค์การลดปริมาณ
   
การพัฒนาและฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้
   
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 

พัฒนาองค์กร
   
จัดให้มีการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นกันเองและท้องถิ่นกับชุมชน
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 093-056-5230