ท่านต้องการให้ ทต.แม่จันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการข้อมูล ( 4 )
13.33%
ด้านการคมนาคม ( 11 )
36.67%
ด้านสาธารณูปโภค ( 8 )
26.67%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 2 )
6.67%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 5 )
16.67%