ท่านต้องการให้ ทต.แม่จันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการข้อมูล ( 6 )
16.67%
ด้านการคมนาคม ( 12 )
33.33%
ด้านสาธารณูปโภค ( 9 )
25.00%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 2 )
5.56%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
19.44%