ท่านต้องการให้ ทต.แม่จันพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการให้บริการข้อมูล ( 6 )
18.75%
ด้านการคมนาคม ( 11 )
34.38%
ด้านสาธารณูปโภค ( 8 )
25.00%
การให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 2 )
6.25%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 5 )
15.63%